Pieniądze na cele strategiczne PG

Te decyzje władz rektorskich przekazaliśmy dzisiaj dziekanom:

Założenia leżące u podstaw wprowadzanych rozwiązań:

 1. W czasach, których immanentną cechą jest niepewność, o sukcesie decyduje przede wszystkim myślenie długookresowe, a w drugiej kolejności zdolność adaptacji do szybko zmieniających się warunków.
 2. Długookresowym celem Politechniki Gdańskiej jest osiągnięcie i utrzymanie pozycji czołowego polskiego uniwersytetu badawczego o międzynarodowej renomie.
 3. Sukcesy (10 pozycja w rankingu Perspektyw, pojawienie się w rankingu THE, a przede wszystkim wyniki oceny parametrycznej), będące udziałem PG w 2017 roku stwarzają wyjątkowo korzystny punkt startu do osiągnięcia ww. celu. Jednak utrwalenie tych osiągnięć będzie bardzo trudne (m.in. z powodu ogromnej mobilizacji wielu uczelni, które utraciły swe dotychczasowe pozycje) i wymaga od nas wielkiej mobilizacji wspartej zasobami i działaniami jednoznacznie skierowanymi na osiągnięcie celu strategicznego.
 4. Bez względu na rozwiązania regulacyjne, które będą przyjęte na szczeblu państwowym kilka elementów jest pewnych:
 5. O pozycji uczelni na akademickiej mapie świata i Polski decydować będą jej osiągnięcia naukowe.
 6. Ważnym elementem w każdym systemie oceny uczelni pozostanie liczba publikacji w czasopismach i wydawnictwach o światowym obiegu, liczba prestiżowych grantów, udział w międzynarodowych zespołach badawczych, aktywność w globalnym świecie akademickim.
 7. Kluczowym kierunkiem działania PG musi być zatem motywowanie jak najszerszego grona pracowników do funkcjonowania w obiegu międzynarodowym. Stanie się to tym ważniejsze gdy w nowym systemie parametryzacji/ewaluacji każda osoba zaliczona do grona pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych będzie zobowiązana do przedstawienia do oceny limitowanej (np. 3-6) liczby publikacji. Dobry wynik jednostki/dyscypliny nie będzie zatem mógł być osiągnięty dzięki osiągnięciom 5-15% pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, przy biernej postawie pozostałych.
 8. W przypadku uczelni technicznych ważna będzie zawsze działalność komercjalizacyjna i wdrożeniowa. Niezbędne jest zatem udrożnienie kanałów umożliwiających jej sprawne funkcjonowanie.
 9. Wśród czołowych uczelni we wszystkich rankingach nie ma jednostek o niskim stopniu internacjonalizacji badań i kształcenia. Udział badaczy i wykładowców a także studentów i doktorantów z zagranicy jest jednym z istotnych warunków kreujących rozwój nowoczesnych uniwersytetów.
 10. Liczebność populacji 19-latków (kandydatów na studia I stopnia) będzie się kurczyć przez kilka najbliższych lat (min. 6), a potem utrzymywać na niskim poziomie. Kurczyć się będzie także (z powodów demograficznych, ale także ekonomicznych) liczba chętnych na studia II stopnia i (prawdopodobnie) na studia doktoranckie.
 11. Doświadczenia wielu uczelni (szczególnie europejskich nie-anglojęzycznych) jednoznacznie wskazują, że postęp na ww. polach jest do osiągnięcia wtedy, gdy działania o charakterze strategicznym są skoncentrowane na szczeblu centralnym (uczelni). W naszych warunkach jest to dodatkowo uzasadnione tym, że w projektach zmian ustawowych podmiotem ocen i działań centralnych organów państwa stanie się uczelnia, a nie jak dotychczas w wielu przypadkach – wydział.

 

Biorąc powyższe pod uwagę przyznana PG w 10.2017 r. dodatkowa dotacja będzie wykorzystana na rzecz długofalowych działań rozwojowych i projakościowych ukierunkowanych na utrzymanie wysokiej pozycji uczelni w ocenie parametrycznej/ewaluacyjnej, rankingach naukowych i edukacyjnych oraz zapewnienia wysokiego dopływu środków finansowych z dotacji podstawowej.

W tym celu władze uczelni postanawiają utworzyć:

 1. Fundusz strategicznych przekształceń organizacyjnych pozwalający na wsparcie zmian organizacyjnych dostosowujących PG do nowych regulacji w wysokości 3 mln zł.
 2. Fundusz nagród dla osób wnoszących największy wkład do oceny parametrycznej w wysokości 1 mln zł.
 3. Fundusz stypendiów dla doktorantów z zagranicy w wysokości 1,5 mln zł.
 4. Fundusz stypendiów dla studentów zagranicznych w wysokości 3 mln zł.
 5. Fundusz wsparcia zatrudnienia etatowych profesorów wizytujących z zagranicy w wysokości 2 mln zł.
 6. Fundusz wsparcia zatrudnienia krótkookresowego profesorów wizytujących z zagranicy w wysokości 2,8 mln zł.
 7. Fundusz tłumaczeń i proofreadingu w wysokości 1,45 mln zł.

 

Fundusze wymienione w punktach 3-7 mają na celu wsparcie działań wydziałów zgodnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju PG, a w szczególności:

 1. zwiększenie liczby najwyżej punktowanych publikacji autorstwa zdecydowanie większej niż dotychczas liczby pracowników naukowych uczelni. Przewidywana zmiana systemu ewaluacji działalności badawczej będzie wymagała wykazania się osiągnięciami naukowymi o zasięgu międzynarodowym przez znacznie większą niż dotychczas grupę pracowników naukowych. Służyć temu będzie wspomaganie publikowania w czasopismach i wydawnictwach anglojęzycznych poprzez centralne finansowanie proofreadingu i (rzadziej) tłumaczeń.

 

 1. zwiększenie liczby doktorantów i studentów z zagranicy. Większa liczba doktorantów z zagranicy stworzy możliwość tworzenia zespołów zorientowanych na międzynarodową współpracę badawczą. Zwiększenie liczby stypendiów najlepszym studentom z zagranicy (trzeba stworzyć klarowny, wymagający regulamin przyznawania stypendiów) przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia. Stypendia przyciągną więcej lepszych studentów zagranicznych przyjeżdżających na pełny cykl kształcenia (3,5 roku – studia inżynierskie lub 2 lata – studia magisterskie), przyczynią się do wzrostu dotacji podstawowej.

 

 1. umiędzynarodowienie kadry nauczycieli akademickich powinno przyczynić się do wzrostu poziomu kształcenia, tworzenia nowych międzynarodowych zespołów badawczych, wzrostu liczby publikacji międzynarodowych, poprawy pozycji PG w rankingach międzynarodowych.

 

 

Ponadto władze PG postanawiają:

 1. Powołać komórkę analityczną przygotowującą, przetwarzającą i opracowującą informacje i analizy dla kierownictwa uczelni, a także na potrzeby rozmaitych raportów i rankingów sporządzanych przez instytucje krajowe i zagraniczne i przeznaczają na ten cel 0,6 mln zł do wykorzystania w okresie 2017-2019..
 2. Dokapitalizować spółkę celową Excento kwotą 1 mln zł, co pozwoli na bardziej efektywne działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych.

 

Władze PG mają świadomość, że po wyczerpaniu środków z dodatkowej dotacji przyznanej naszej uczelni w 2017 roku, która wystarczy na sfinansowanie ww. przedsięwzięć w latach 2017-2019 i częściowo w 2020 roku, ich kontynuacja wymagać będzie przeznaczenia na te cele części dotacji podstawowej lub pozyskania środków dodatkowych z programów unijnych lub krajowych, z ministerstwa, grantów itp.

 2017-2018 2019
2020 2021 2017-2021
Fundusz strategicznych przekształceń organizacyjnych Wsparcie dostosowań struktury PG do nowych regulacji 3 mln zł 0 0,5 mln zł 0,5 mln zł 4 mln zł
Fundusz nagród dla osób wnoszących największy wkład do oceny parametrycznej Nagrody 100 osób  x 10 000 zł (netto) = 1 mln złł 0 0 15 osób x 7 (?) wydziałów x 12 000 zł = 1,26 mln zł 2,26 mln zł
Fundusz stypendiów dla doktorantów z zagranicy 10 stypendiów dla nowych doktorantów rocznie 10 stypendiów x 12 miesięcy x 500 euro = 60  000 euro = 252 000 zł 10 „starych” + 10 nowych stypendiów = 120 000 euro = 504 000 zł 20 „starych” + 10 nowych stypendiów = 180 000 euro = 756 000 zł 30 „starych” + 10 nowych stypendiów = 240 000 euro = 1 008 000 zł 600 000 euro = 2,52 mln zł
Fundusz stypendiów dla studentów zagranicznych 50 stypendiów dla nowych studentów 50 stypendiów x 12 miesięcy x 300 euro = 180 000 euro = 756 000 zł 50 „starych” + 50 nowych stypendiów = 360 000 euro = 1 512 000 zł 100 „starych” + 50 nowych stypendiów = 540 000 euro  = 2 270 000 zł (w tym 0,72 mln zł ze środków z 2017 r.) 150 „starych” + 50 nowych stypendiów = 720 000 euro = 3 024 000 zł 1 800 000 euro = 7,56 mln zł
Fundusz wsparcia zatrudnienia etatowych profesorów wizytujących z zagranicy 9 etatów rocznie 2000 euro miesięcznie x 13 miesięcy x 9 etatów = 234 000 euro = 983 000 zł 234 000 euro = 983 000 zł 234 000 euro = 983 000 zł 234 000 euro = 983 000 zł 936 000 euro = 3,93 mln zł
Fundusz wsparcia zatrudnienia krótkookresowego profesorów wizytujących z zagranicy (min. 60 godzin zajęć) 40 osób rocznie 4000-5000 euro za 60 godz. + ewent. 500 euro koszty podróży i zakwaterowania x 40 = 160 000 – 220 000 euro = 672 000 – 924 000 zł 160 000 – 220 000 euro = 672 000 – 924 000 zł 160 000 – 220 000 euro = 672 000 – 924 000 zł 160 000 – 220 000 euro = 672 000 – 924 000 zł 640 000 – 880 000 euro = 2,68 mln – 3,7 mln
Fundusz tłumaczeń i proofreadingu Koszty proofreadingu 200-400 euro za artykuł ok. 30 s. x 300 artykułów rocznie = 60 000 – 75 000 euro = 315 000 ZŁ 200-400 euro za artykuł ok. 30 s. x 300 artykułów rocznie = 75 000 euro = 315 000 zł 200-400 euro za artykuł ok. 30 s. x 300 artykułów rocznie =  75 000 euro = 315 000 zł 200-400 euro za artykuł ok. 30 s. x 300 artykułów rocznie =  75 000 euro = 315 000 zł 300 000 euro = 1,26 mln zł
Koszty tłumaczeń Tłumaczenia (publikacje naukowe – wyjątkowo; tłumaczenia dokumentów uczelnianych, wydawnictw, tekstów na strony www, itp.) – 300000 zł  150 000 zł 150 000 zł 150 000 zł 750 000  zł
Dział/sekcja analiz strategicznych 3 etaty + koszty „techniczne” 3 etaty x 6000 zł miesięcznie (płaca + narzuty) x 13 miesięcy = 234 000 zł + 60 000 zł (wyd. mat.)= ok. 300 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 1,2 mln
Dokapitalizowanie spółki celowej Excento 1,0 mln zł     1,0 mln zł
Łącznie Ok. 8,83 mln zł Ok. 4,69 mln zł Ok. 6,2 mln zł Ok. 8,46 mln zł Ok. 28,18 mln zł

 

 

Podział nagród dla osób, które wniosły największy wkład do parametryzacji 2012-2016

Wydział Liczba N podana do parametryzacji Udział w liczbie N na PG w % Liczba nagród*
WA 59,27 6,6 1+6
WCh 139,34 15,5 1+14
WETI 153,51 17,1 1+16
WEiA 92,13 10,2 1+9
WFTiMS 72,38 8,0 1+7
WILiŚ 161,28 17,9 1+17
WM 71,25 7,9 1+7
WOiO 67,33 7,5 1+6
WZiE 82,63 9,2 1+8
DSN - - 1
Razem 899,15 100,0 10+90

 

*Jedna nagroda na każdym wydziale za wkład w prace organizacyjne związane z parametryzacją, pozostałe nagrody dla osób, które wniosły największy wkład do parametryzacji.

2 komentarzy nt. „Pieniądze na cele strategiczne PG

 1. Piotr Grudowski

  To dobrze, że tak szybko i klarownie pojawia się propozycja podziału sporej „nagrody” jaka została przyznana PG za zakończone sukcesem wspólne wysiłki pracowników i władz. Ucina to w dużym stopniu pokątne dywagacje dotyczące transparentności decyzji centralnych.
  Ponieważ pozytywnie kibicuję wielu sugerowanym wcześniej przez kolegium rektorskie kierunkom zmian chciałbym, żeby były one praktycznie realizowane. Z uwzględnieniem opinii pracowników…

  Oczywiście mam uwagi do tej propozycji – np:
  1) Na pewno nie rezygnowałbym ze wsparcia umożliwiającego rozwój naszych wydawnictw/czasopism wydawanych w j. angielskim z międzynarodowym kolegium redakcyjnym – np. nasze REME,
  2) Pozyskanie zagranicznych profesorów, doktorantów, studentów, projektów nie dzieje się samo. Potrzebne wg mnie jest odpowiednie wsparcie/uhonorowanie skierowane do osób, które w tych działananiach odegrały główną rolę – osoby skutecznie zapraszające profesorów, opiekunowie naukowi doktarantów z zagranicy, promotorzy prac dypl. studentów zagranicznych, wnioskodawcy skutecznie złożonych (nie koniecznie tylko uzyskanych) projektów międzynarodowych…
  3) Nagrody dla pracowników najlepszych wydziałów – wg mnie lepiej nieco zmniejszyć kwotę pojedynczej nagrody a dać większej grupie – więcej zadowolonych :), czy większe N Wydziału to „z automatu” proporcjonalnie większa liczba nagród, a może liczyć też powinien się postęp w stosunku do poprzedniego rankingu, miejsce w danej kategorii jednostek???
  4) Czy nowa komórka organizacyjna nie mogłaby powstać po ew. wsparciu istniejącego Działu Zarządzania Jakością, którego idea w nowoczesnych organizacjach to właśnie analizy danych, obróbka informacji dostosowana do potrzeb kierownictwa, włascicieli procesów kluczowych – tu widziałbym ciekawy projekt…

  ALE pominąwszy te uwagi najważniejsze jest wg mnie, aby proces przebiegał konsekwentnie oraz oparty był na konsultacjach i kooperacji. 3K – pięknie… :)
  P. Grudowski

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>